6 മാസം കൊണ്ട് SSLC

University Approved ( NIOS )
PSC Approved

read more

SELECT MY COURSE

Select My Course is one of the best Educational Service provider in Kochi

read more

6 മാസം കൊണ്ട് PLUS TWO

University Approved ( NIOS )
PSC Approved

read more

Welcome To
SELECT MY COURSE

SELECT MY COURSE is one of the best Educational service provider in kochi.Providing informations regarding Courses.Our free career guidance cell providing informations about varries colleges and courses.

സ്കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം ഇടയ്ക്കുവെച്ചു നിര്‍ത്തിയവര്‍ക്കും SSLC / PLUS TWO പാസാവാൻ സുവർണാവസരം പ്രവേശനത്തിന് ഉയര്‍ന്ന പ്രായപരിധി ഇല്ല. മലയാളത്തിലും, ഇംഗ്ലീഷിലും പരീക്ഷ എഴുതാവുന്നതാണ്. പാഠ്യപദ്ധതിയില്‍ നിന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും NIOS ന്‍റെ പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജില്ലയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്കൂളുകളിൽ പരീക്ഷ എഴുതാവുന്നതാണ് .

read more

SELECT MY COURSE

COURSES

6 മാസം കൊണ്ട് SSLC

PSC അംഗീകൃതം NIOS അഡ്മിഷൻ എല്ലാ ജില്ലയിലും

സ്കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം ഇടയ്ക്കുവെച്ചു നിര്‍ത്തിയവര്‍ക്കും SSLC പാസാവാൻ സുവർണാവസരം. 14 വയസ്സ് പൂര്‍ത്തിയായവര്‍ക്കും യാതൊരുവിധ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളും കൂടാതെ.

Read More

6 മാസം കൊണ്ട് PLUS TWO

PSC അംഗീകൃതം NIOS അഡ്മിഷൻ എല്ലാ ജില്ലയിലും

SSLC പാസായിട്ടും പ്ലസ് ടു എഴുതിയെടുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നവർക്കായി ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ..വെറും 6 മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും അംഗീകൃതമായ പ്ലസ് ടു പാസാവാം...

Read More
100
active students
100
Online Class Available
100
Teaching of history
100
Success

Free Career Guidance Cell

പ്ലസ് ടു പാസായത്തിനു ശേഷം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ചും കോളേജുകളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് വിദഗദ്ധർ മറുപടിപറയുന്നു ..

Career After Plus Two

Latest News

Select My Course

SSLC / +2 പാസാകാത്തവർക്ക് വെറും 6 മാസംകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത SSLC / +2 കോഴ്സുകൾ ...കൂടാതെ പ്ലസ്ടു പാസായവർക്ക് ഡിഗ്രി/ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളും